Academic Writing (ESSAY)

Academic Writing: BALAC | CommArts | BE | BJM | MUIC | ESSAY 

academic-writing

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่จำเป็นต้องใช้คะแนน  ESSAY Writing สำหรับการศึกษาต่อภาคนานาชาติในทุกๆระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถม ไปจนถึงระดับชั้นปริญญาเอก ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อในไปใช้ในการสอบหรือการทำงาน สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียน WRITING เพื่อนำไปใช้ในการเขียนรายงานหรือวิทยานิพนธ์

ดำเนินการสอนและออกแบบหลักสูตรโดยอาจารย์เอ นิเทศอินเตอร์จุฬา และทีมอาจารย์จากจุฬาและธรรมศาสตร์ ป.โทจากอังกฤษ

 

The Right Ways to pass ESSAY @ INT TUTOR

 • สอนสด 100% โดยทีมอาจารย์จุฬาและธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์และปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ
 • อาจารย์จะตรวจแก้และแนะนำเทคนิคการเขียนเป็นรายบุคคล
 • เทคนิคการเขียนขั้นสูง พัฒนาทักษะ ความเร็ว ความสละสลวยของการเขียน
 • ฝึกความพร้อมในการเขียนด้วยข้อสอบเก่าและโจทย์ที่คิดค้นพิเศษ
 • เรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็ก (2-5คน)

 

หลังจากเรียน Academic Writing กับ INT TUTOR

 • ผู้เรียนจะสามารถเขียน essay ที่ซับซ้อนในระดับสูงได้
 • ผู้เรียนจะสามารถเขียน essay เพื่อตอบคำถามหรือหัวข้อที่กำหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง
 • ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียน Writing ไปสอบ Essay รวมไปถึงรายงาน และ วิทยานิพนธ์ต่างๆได้อย่างมืออาชีพ
 • นักเรียนของ INT TUTOR สามารถพัฒนาทักษะการเขียนขั้นสูง
 • นักเรียนของ INT TUTOR มีสถิติสอบข้อเขียนผ่าน 100%

หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่จะสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (Essay writing) คณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (COMMARTS) (โดยทีมอาจารย์นิเทศจุฬา)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)                          

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                 

 • คณะเศรษฐศาสตร์ (BE)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT) & (TEPE)                                                                
 • คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษ อเมริกันศึกษา BAS (British-American Studies)
 • คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ BEC (Business English Communication)
 • คณะศิลปศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS (Southeast Asian Studies)
 • จีนศึกษา PBIC (Pridi Banomyong International College)
 • คณะวารสารศาสตร์ BJM  (Journalism and Mass Communication)
 • คณะรัฐศาสตร์ BMIR (Political Science Program in Politics and International Relations)


และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษจดหมายธุรกิจ รายงานการประชุม หรือบทความต่างๆ ในรูปแบบของ Academic writing
INT Tutor จัดหลักสูตร Academic Writing ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ รวมไปถึงความสละสลวยทางภาษา ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับได้ของอาจารย์ทั้งไทยและต่างประเทศ 

 

รูปแบบการสอน

1.ปูพื้นฐาน Grammar ที่สำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการเขียน Academic writing
สอนเทคนิคและวิธีการใช้หลักไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) รวมไปถึงรูปแบบโครงสร้างประโยค(sentence structure) และ การเขียน paragraph (paragraph writing) ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับหัวข้อที่จะเขียน

2.แนะนำเทคนิคต่างๆ รวมถึง ข้อควรระวัง ที่ต้องใช้ในการเขียน Academic writing ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการเขียน essay, บทความในหนังสือพิมพ์,นิตยสาร,จดหมายธุรกิจ, statement of purpose และ การสอบข้อเขียน (writing) เข้ามหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

3.ตรวจวิเคราะห์งานเขียนของผู้เรียน ซึ่งจะชี้ให้เห็นจุดบกพร่องที่มักปรากฏอยู่ในงานเขียนของผู้เรียน พร้อมแทรกเทคนิคการเขียนและเสริมจุดอ่อนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม::  081-942-5282 / 02-129-3330

LINE ID:: @inttutor

สมัครเรียน: @inttutor

ESSAY

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


บทเรียนครอบคลุมรูปแบบการเขียน ทั้งแบบ

 • Persuasive
 • Argumentative
 • Chronological
 • Compare and Contrast
 • Cause and Effect 

เนื้อหา

1. Writing a Paragraph 

 • Paragraph structure
 • Unity and Coherence
 • Supporting details


2.Writing an essay

 • Essay outline 
 • Types of essay (i.e. Persuasive essay)
 • Paraphrase and summary


3. Sentence structure

 • Types of sentences
 • Adjective clause
 • Adverb clause
 • Participial phrase

4. Grammar

 • Adverbs
 • Conditionals
 • Conjunctions
 • Imperatives
 • Modals
 • Nouns
 • Parts of Speech
 • Punctuation
 • Verbs
 • Adjectives and Pronouns

 

สถาบัน int tutor เปิดสอน Writing ทั้ง แบบเดี่ยว (Private) และ แบบกลุ่มเล็ก (Small Group) ที่มีนักเรียนเพียง 2-5 ท่าน โดยหลักสูตร ระยะเวลา และเนื้อหาการสอน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนที่เรียน Writing กับเราจะสามารถทำคะแนนสอบได้มากกว่า 85% และ ยังสามารถนำความรู้การเขียนไปประยุกต์ใช้กับการเรียนหรือการทำงานต่อได้ในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-129-3330 / 081-942-5282 

LINE ID::  @inttutor