ข้อสอบ SAT จะถูกเปลี่ยนในปี 2016!!! NEW SAT 2016

NewSAT_2016

ข้อสอบเข้าต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศอเมริกา หรือ SAT จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงต้นปี 2016 โดยมีรายละเอียดหลายส่วนเช่น การใช้คำศัพท์ที่ง่ายขึ้น การยกเว้นการหักคะแนนในข้อที่ผิด และ การเปลี่ยนกฎการใช้เครื่องคิดเลข SAT เป็นข้อสอบที่ใช้กันมาอย่างยาวนานถึง 80 ปี และมีการเปลี่ยนแปลงกฎน้อยมาก โดยการเปลี่ยนแปลงกฎครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2005 โดยการเพิ่ม Part Writing เข้าไปด้วยทำให้คะแนนเต็มเพิ่มจาก 1,600 เป็น 2,400 ในปี 2005 ในอนาคตอันใกล้นี้ข้อสอบ SAT จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึง เปลี่ยนแปลงหลักๆดังนี้

 • ภาษาอังกฤษที่ใช้จะเป็นภาษาในชีวิตประจำวันมากขึ้น แทนที่จะเป็นคำศัพท์ยากที่พบเห็นได้ในแต่ นวนิยายเท่านั้น
 • ข้อสอบส่วน Writing จะเป็นเพียงแค่ “ตัวเลือก” ไม่ได้ถูกบังคับในสอบเหมือนเช่นเคยแล้ว
 • จะไม่มีการหักคะแนนในส่วนของข้อที่ตอบผิด
 • คะแนนเต็มจะเป็น 1,600 คะแนนเหมือนเช่นเดิมในปี 2005
 • อาจห้ามมีการใช้เครื่องคิดเลขในบาง Part

การคิดคะแนน SAT แบบใหม่ ปี 2016 ***

ระบบใหม่มีการเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง คือ

 • มี 4 ตัวเลือกแทน 5 ตัวเลือก
 • ไม่หักคะแนนหากตอบผิด
 • คะแนนรวมสูงสุด คือ 1600 คะแนน ไม่ใช่ 2400 คะแนนอีกต่อไป

ปัจจุบันข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Critical Reading, Math และ Writing โดยคะแนนเต็มแต่ละส่วนคือ 800 คะแนน คะแนนรวมสูงสุดคือ 2400 คะแนน แต่สำหรับ SAT แบบใหม่ ส่วนของ Reading และ  Writing (แบบมีตัวเลือกตอบ) จะถูกรวมเป็นส่วนเดียวกัน เรียกว่า “Evidence-Based Reading and Writing” โดยมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ส่วน Math จะยังคงมีคะแนนเต็ม 800 คะแนนเหมือนเดิม

Math คะแนนเต็ม 800

 • ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับ Arithmetic, Algebra และ Geometry
 • ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับ Trigonometry และ Advanced Algebra ด้วย

Evidence-Based Reading and Writing คะแนนเต็ม 800

 • ทดสอบความสามารถที่เกี่ยวกับการแปลความหมายของคำศัพท์
  จากบทความ
 • คำถามมาจากความเข้าใจการอ่านบทความเกี่ยวกับนวนิยาย
  ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแปลความ
  หมายของคำศัพท์จากบทความ


The Key Changes

These will be among the changes in the new SAT, starting in the spring of 2016:

 • Instead of arcane “SAT words” (“depreciatory,” “membranous”), the vocabulary definitions on the new exam will be those of words commonly used in college courses, such as “synthesis” and “empirical.”
 • The essay, required since 2005, will become optional. Those who choose to write an essay will be asked to read a passage and analyze the ways its author used evidence, reasoning and stylistic elements to build an argument.
 • The guessing penalty, in which points are deducted for incorrect answers, will be eliminated.
 • The overall scoring will return to the old 1,600-point scale, based on a top score of 800 in reading and math. The essay will have a separate score.
 • Math questions will focus on three areas: linear equations; complex equations or functions; and ratios, percentages and proportional reasoning. Calculators will be permitted on only part of the math section.
 • Every exam will include, in the reading and writing section, source documents from a broad range of disciplines, including science and social studies, and on some questions, students will be asked to select the quotation from the text that supports the answer they have chosen.
 • Every exam will include a reading passage either from one of the nation’s “founding documents,” such as the Declaration of Independence or the Bill of Rights, or from one of the important discussions of such texts, such as the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s “Letter From Birmingham Jail.”

1250