10 อันดับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติ 10 อันดับสูงสุดของไทย เราได้รวบรวมไว้โดยไม่เรียงลำดับ ซึ่ง 10 โรงเรียนนานาชาตินี้ได้มาโดยการวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมในระดับประถมศึกษา

  • โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ หรือ Harrow International School (ดอนเมือง)

1.Harrow-1-578x226

โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์มีจุดเด่นคือ ระบบการเรียนการสอนระดับประถมที่เน้นหลักสูตรตามแบบอังกฤษและเวลส์ สำหรับระดับปฐมวัยมีการแบ่งการสอนเป็นสองระดับใหญ่ๆ คือ The Infant School (สำหรับเด็ก Year 1 และ Year 2 วัย 5-7 ปี) กับ The Pre-prep School (สำหรับเด็ก Year 3, 4, 5 วัย 7-10ปี)

The Infants School: สำหรับหลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐานนั้นเน้นไปที่การพัฒนะทักษะการอ่านการเขียนและความรู้พื้นฐานในการคำนวณ โดยเนื้อหาวิชาหลักที่เด็ก ๆ จะได้เรียนนั้น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี ภาษา และพลานามัย
ในด้านกิจกรรม มีจุดเด่นคือ ให้นักเรียนได้เข้าค่ายค้างคืนในโรงเรียนและนอกสถานที่ตั้งแต่ Year 1 และ Year 2 เพื่อการเน้นการเรียนรู้ในสถานที่จริง ฝึกการใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้ คือ ทำให้หลักสูตรทุกวิชาเชื่อมโยงกัน และสนุก โดยเน้นการเรียนรู้คู่ไปกับการใช้ชีวิตด้วย

The Pre-prep School: สำหรับหลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐานนั้นเน้นมุ่งเน้นต่อยอดไปจากเนื้อหาที่เรียนมาแล้วใน The Infants School โดยใช้ระบบการสอนแบบอังกฤษและเวลส์ป็นหลัก เน้นทั้งความป็นปักเจกและการทำงานร่วมกันของเด็ก และเน้นให้เด็กทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนด้วย

ในด้านกิจกรรมมีจุดเด่น คือ การเรียนรู้นอกชั้นเรียน มีการไปทัศนศึกษานอกสถานที่หลายครั้ง และค้างคืนตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
ที่สำคัญคือ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์นั้นแม้จะป็นสังคมแบบนานาชาติ แต่ก็มุ่งเน้นการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยมีจุดประสงค์ให้เด็กๆได้เรียนรู้รากเหง้า ขนบธรรมเนียมไทยอย่างลึกซึ้ง

  • Ruamrudee International School รามคำแหง

2.ruamrudee-578x371
โรงรียนนานาชาติร่วมฤดีหรือร่วมฤดีวิเทศศึกษาเป็นโรงรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาตามแบบอเมริกัน ระดับชั้นประถมของโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี เรียกกันว่า Elementary School หลักสูตรระดับประถมของที่นี่เน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมจริง โดยมีโครงสร้างหลักสูตรตามแบบ inquiry-based approach (วิธีการที่อิงแนวทางแสวงหาความรู้ หรือ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ) โดยการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงกันของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านการฝึกแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์: เนื้อหาระดับประถมจะครอบคลุมเรื่องใกล้ตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกาย ชีวิต โลก และให้เด็ก ๆ ทำการทดลองจริงด้วยตนเอง เน้นพื้นฐานการคิดอย่างมีตรรกะ และเป็นระบบตามหลักคณิตศาสตร์ด้วย
วิชาการเขียนและภาษา: เน้นการฝึกด้านการออกเสียงแบบต่าง ๆ และสอนให้เด็กเรียนรู้การอ่านการเขียนขั้นพื้นฐานด้วย

กิจกรรมระดับชั้นประถม: โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเน้นไปที่ด้านศิลปะ วรรณกรรม และเทคโนโลยีที่การเรียนการสอนจัดดำเนินการโดย Performing Arts Center (PAC) ของที่นี่โดยเฉพาะ ในส่วนของการเต้นและดนตรียังเน้นไปที่กิจกรรมเข้าจังหวะ ด้านการแสดงมีโรงละครเล็กๆให้นักเรียนได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ด้วย การเรียนศิลปะก็มีแกลลอรี่เปิดแสดงผลงานนักเรียน

English Language Development Program (ELDP): สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีมีหลักสูตร ELDP ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักเรียนโดยเฉพาะ สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ และมีคาบเรียนเพิ่มเติมช่วยสอนล่วงหน้าและสอนซ้ำในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจด้วย

  • Bangkok Patana School บางนา

3.bangkok-pattana1-578x255หลักสูตรระดับชั้นประถมของโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา เป็นหลักสูตรตามระบบบริติช เน้นบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ เรียนและเล่นไปด้วยกัน เน้นการสอนให้นักเรียนรู้จักยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อม ๆ กันด้วย สำหรับระดับชั้นประถมแบ่งระดับออกเป็น Key stage คือ Key stage 1 สำหรับเด็ก Year 1 และ Year 2 (อายุ 5-7 ปี) และ Key stage 2 สำหรับ Year 3, 4, 5 และ 6 (อายุ 7-11 ปี) มีวิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียน ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และภาษาที่สาม โดยเน้นไปที่องค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ การสื่อสาร (สอนการพูดและฝึกฟังในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต่างกัน) การพัฒนาทักษะทางกายภาพ (ฝึกการควบคุม เคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมทานอาหารที่มีประโยชน์) การพัฒนาทางอารมณ์ และการอ่านออกขียนได้ (เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร การอ่านหนังสือและบทกลอน) รวมถึงสอนการคิดอย่างมีตรรกะ และฝึกให้เข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น คือ โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับเด็ก ๆ ระดับชั้นประถมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา สนามเด็กเล่นแบ่งตามกลุ่มอายุตั้งแต่ Year 1 – Year 4 สระว่ายน้ำสามสระ สนามเทนนิส โรงออกกำลังกาย ศูนย์ข้อมูลการสื่อสาร และเทคโนโลยี (ICT) ที่แบ่งตามกลุ่มอายุอีกทีหนึ่ง

ในส่วนของกิจกรรมนอกชั้นเรียนนั้นก็มีให้นักเรียนเลือกตั้งแต่ Year 1 มากกว่า 80 ชนิด ตั้งแต่กีฬา การวาดภาพศิลปะ การแสดง การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาษา และ อื่น ๆ อีกมากมาย

  • Shrewsbury International School เจริญกรุง

4.Shrewberry1-578x265Shrewsbury International School เป็นโรงเรียนนานาชาติบรรยากาศดี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนเจริญกรุง การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของที่นี่จะเรียกโดยรวมว่า The Junior School โดยหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นเป็นระบบของอังกฤษ (English National Curriculum)

The Junior School ของที่นี่แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ the Pre-Prep School และ the Prep School โดยมีเนื้อหาหลักที่นักเรียนจะได้เรียน คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และการใช้ชีวิต ที่สำคัญคือในแต่ละระดับชั้นปี มีการนำเนื้อหาของแต่ละวิชามาบูรณาการเชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ใน Year 3 มีหัวข้อรวมที่ต้องเรียนคือ เรื่อง “สัตว์ใกล้สูญพันธุ์” ในวิชาภาษาอังกฤษจะให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความและแต่งเรื่องผจญภัยเกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ในวิชาคณิตศาสตร์จะให้นักเรียน เรียนเรื่องกราฟนำมาสรุปแหล่งที่อยู่ของสัตว์ รวมถึงเรียนเรื่องการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของสัตว์แต่ละชนิด
หรือใน Year 5 มีหัวข้อรวมที่ต้องเรียนจากนิยายเรื่อง “ชาลีกับโรงงานช็อคโกแล็ต” ในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะได้ฝึกการชั่งตวงเมนูอาหารที่ทำจากช็อกโกแล็ต ในวิชาศิลปะจะได้ฝึกออกแบบลายห่อแท่งช็อกโกแล็ต ในวิชาวิทยาศาสตร์จะได้เรียนเรื่องเรขาคณิตผ่านการวาดแผนที่โรงงานช็อกโกแล็ต และวิชาวิทยาศาสตร์จะได้เรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีขั้นพื้นฐานผ่านการอบช็อกโกแล็ตด้วย

ส่วนกิจกรรมนั้นเรียกกันว่า “You Time Activity” ทางโรงเรียนก็มีเตรียมไว้ให้นักเรียนมากมายตามระดับชั้นและตารางวันเวลา ที่น่าสนใจ เช่น การเรียนกลองยาว ร้องเพลงภาษาจีน การเล่านิทาน หุ่นละคร เป็นต้น

  • Bromsgrove International School มีนบุรี

5.bromgrove-578x386โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟตั้งอยู่บนถนน สุวินทวงศ์ มีนบุรี ติดกับสนามกอล์ฟวินด์ซอร์ปาร์ค เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 500 ปี

หลักสูตรระดับประถมศึกษาของที่นี่เป็นระบบของอังกฤษ แต่มีการปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ให้เข้ากับประเทศไทยด้วย เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ทุกวัน และเรียนภาษาไทยกับภาษาจีนทุกอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะและการออกแบบ ดนตรี ว่ายน้ำ มนุษยศาสตร์ และสุขศึกษา โดยจะได้รับการบ้านให้ไปทำทุกวันตามตารางของแต่ละชั้นเรียน

ที่สำคัญคือ ในชั้นเรียนประถมทุกระดับชั้นจะมีครูไทยเป็นผู้ช่วยสอน และมีอุปกรณ์สริมในการสอน คือ กระดานเรียนแบบอัตโนมัติ โรงเรียนยังพัฒนาระบบ ICT ทุกเทอมเพื่อเพิ่มบล็อกในการเรียนการสอน และการบ้านออนไลน์ด้วย สำหรับนักเรียนคนไทยที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอก็จะมีชั้นเรียนเสริมสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้

ส่วนในด้านกิจกรรมนั้น เด็ก ๆ ทุกคนจะได้รับคัดเลือกให้เป็น Star of the Week เพื่อฝึกพูดต่อหน้าผู้ชม ผลัดกันไปเรื่อย ๆ มีการออกไปทัศนศึกษาและค้างคืนนอกชั้นเรียนตั้งแต่ Year 4 เป็นต้นไป ใน Year 3 เด็ก ๆ ก็จะได้พักค้างแรมที่โรงเรียนด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่าง ๆ จัดทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคารถึงพฤหัสบดี เช่น เทนนิส เทควันโด ร้องเพลง ไวโอลิน และกลอง เป็นต้น

  • International School Bangkok (ISB) ปากเกร็ด

6.isb5_-578x233โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ หรือ ที่รู้จักกันในชื่ออักษรย่อว่า ISB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการสอนตามแบบอเมริกาเหนือ (อเมริกาและแคนาดา) และยึดหลักสูตรแบบ child-centered (ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน) ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่ท้าทาย สร้างสรรค์และสนาน โดยหลักสูตรของระดับชั้นประถมนั้น มีวิชาพื้นฐานที่นักเรียนจะได้ศึกษา ยกตัวอย่างเช่น

Integrated Language Arts เป็นการเรียนทักษะทางภาษาหรือมนุษยศาสตร์แบบผสมผสาน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน สะกดคำ และ ข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานของหลักสูตร คือ workshop การฝึกอ่านและการเขียน ยกตัวอย่างเช่น เรียนการอ่านงานขียนประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่สืบสวนไปจนถึงแนวแฟนตาซี การฝึกอ่านออกเสียง เรียนวิธีการเขียนหนังสือผ่านงานเขียนของนักเขียนชื่อก้องโลก เป็นต้น

วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องตัวเลข การคำนวณ เรขาคณิต ไปจนถึงการวัดและวิเคราะห์ข้อมูล

วิชาวิทยาศาสตร์ ยึดหลักการเรียนรู้แบบ inquiry approach (การแบบสืบเสาะหาความรู้) ได้ฝึกค้นคว้า ทดลองสืบเสาะ ตามแบบนักวิทยาศาสตร์จริงๆ

ส่วนในด้านของกิจกรรมนอกชั้นเรียนนั้น ISB มีหลักสูตร ES After School Activities Programสำหรับนักเรียนทุกคนได้เลือกกันตามใจชอบ ตั้งแต่ฝึกยิงธนู ไปจนถึงงานออกแบบ หมากรุก เรือใบ ภาษาที่สาม ออกกำลังกายผ่านการแสดง ขี่จักรยาน ทำอาหารไทย วงดนตรีและอื่น ๆ อีกมากมาย

  • Swiss School Bangkok มีนบุรี7.-swiss-school-bangkok-578x372

Swiss School Bangkok เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1962 หรือ ยาวนานกว่า 50 ปีแล้ว โดยจัดการสอนตามระบบของสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และ ออสเตรีย สามารถเลือกได้ว่าจะเน้นการเรียนตามภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และสำหรับการเรียนการสอนของระดับชั้นประถมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ ได้แก่

The Basis Level: เป็นระดับชั้นเรียนที่ให้นักเรียนวัย 6-7 ปี หรือนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของอนุบาลและนักเรียนระดับ Year 1 มาเรียนรวมในห้องเรียนเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่อายุต่างกันได้ฝึกการปรับตัว และเพื่อช่วยให้นักเรียนย้ายระดับจากวัยอนุบาลไปสู่ประถมหรือ Year 2 ได้ง่ายขึ้น หลักสูตรของระดับชั้นนี้เน้นไปที่การเรียนคู่การเล่น ให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยกัน การอ่านและการฝึกนับคำนวณจะได้รับการสอนผ่านการเล่นเช่นกัน ในระดับชั้นนี้เด็ก ๆ จะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ 7:30 น.-13:35 น. และเข้าเรียนถึง 11.55 น.ในวันศุกร์

Primary School: เป็นระดับชั้นเรียนที่แบ่งอีกครั้งเป็น 5 ระดับย่อย ตั้งแต่ Year 2 ไปจนถึง Year 6 เน้นสอนให้เด็ก ๆ รู้จักเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นด้วย รู้จักความเท่าเทียมทางเพศ ยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมผ่านวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ในชั้น ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษายอรมัน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และงานฝีมือ ที่สำคัญคือหลักสูตรที่นี่เน้นการผสมผสานระหว่างวิชาการและศิลปะไว้ด้วยกัน มีทั้งกิจกรรมดนตรี ฝึกการคลื่อนไหวและศิลปะด้วย โดยนักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่เวลา 7:30 น.-16.05 น. หลังเวลา13.35 น.เด็ก ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนต่าง ๆ เช่น ทำอาหาร ยิมนาสติก เล่านิทาน เต้นฮิปฮอป ทำภาชนะปั้นดินเผา ว่ายน้ำ เย็บปักถักร้อย โยคะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

  • New International School of Thailand (NIST) สุขุมวิทซอย 15

8.-nist-578x372

New International School of Thailand หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า NIST เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนตามหลักสูตร IB International Baccalaureate (IB) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (Primary Year Program) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนก้าวไปสู่ระดับ IB Middle Years (Years 7-11) และ Pre-University Diploma (Years 12-13) ในอนาคต การจัดการเรียนการสอนของ NIST มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนักเรียนสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปรับตัวและเผชิญกับความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาหลักที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (Primary Year Program) ต้องเรียนนั้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ไอที ศิลปะ และ พลศึกษา

กิจกรรมการทำวิจัยค้นคว้า การทำงานเดี่ยวและกลุ่มเป็นจุดเด่นของห้องเรียนระดับประถม มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ฝึกเป็นนักคิด และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มาช่วยสอนเพิ่มเติมในวิชาต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี การละคร และไทยศึกษา สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะได้เรียนในชั้นเรียนเสริมที่มีครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองจัดการสอนให้โดยเฉพาะ

ในส่วนของกิจกรรมนอกชั้นเรียนนั้น NIST จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนทุกวันจันทร์ พุธและพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 14.45 น. – 15.30 น. นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของ NIST ก็คือ หลักสูตร World Language มีภาษาให้นักเรียนได้เลือกมากมาย เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเสปน ภาษาเยอรมัน ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี ภาษาสวีดิช และภาษาฮินดี

  • KIS international school (KIS) ห้วยขวาง

9.-kis-578x385KIS international school เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 15 ปี เปิดสอนตามหลักสูตร International Baccalaureate (IB) นักเรียนอายุ 3-11 ปีจะเข้าเรียนในหลักสูตร Primary Years Programme (PYP) และเลื่อนไปเป็นหลักสูตร Middle Years ในอนาคต

หลักสูตร Primary Years Programme ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้วย สำหรับหลักสูตร Primary Years Programme ของ KIS international school นั้นเป็นการสอนแบบบูรณาการ นำวิชาหลักต่าง ๆ มาเชื่อมโยงรวมกัน ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

ยกตัวอย่างการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายใต้ระบบ IB ของ KIS international school: หน่วยการเรียนสำหรับนักเรียนเกรด 3 คือ หัวข้อ “ตลาดสินค้าจะยังเปิดกิจการได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าและการแลกเปลี่ยนสินค้า” ครูจะให้นักเรียนตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้า และให้นักเรียนฝึกทักษะด้านไอทีด้วยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดจากห้องสมุด จากนั้นฝึกทักษะด้านภาษาผ่านการเขียนสรุปความเกี่ยวกับตลาด และจะได้ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างแผนที่ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตลาดด้วย

เด็ก ๆ จะได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเรียนหรือรู้สึกจากเนื้อหาการเรียนผ่านการแสดง ดนตรี และ การวาดภาพ นอกจากนี้ยังมีทัศนศึกษาให้เด็ก ๆ ได้ไปตลาดจริง ๆ ด้วย

ในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนยังมีหลักสูตร The KIS Friday Clubs ที่ให้เด็กๆทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกัน เช่น การทำสวน ทำหนังสือพิมพ์ ศิลปะ ออกกำลังกาย เป็นต้น

  • The American School of Bangkok (ASB)

10.the-american-578x325The American School of Bangkok (ASB) เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามระบบอเมริกัน จุดเด่นของชั้นเรียนระดับประถมศึกษาของที่นี่ คือ ห้องเรียนที่สะดวกสบาย พร้อมเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) ให้นักเรียนสามารถสัมผัสภาพและเคลื่อนภาพต่าง ๆ บนกระดานได้ ทำให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงสื่อการสอน และรู้สึกสนุกมากขึ้นด้วย

แนวคิดสำคัญในการเรียนการสอนของ The American School of Bangkok (ASB) คือ การตระหนักถึงความแตกต่างและความเป็นปัจเจกของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ครูทุกท่านจึงใช้วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปสำหรับเด็กแต่ละคนด้วย

ในด้านวิชาการ มีวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่นักเรียนระดับชั้นประถมจะได้เรียน คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา และ เทคโนโลยี นอกจากนี้โรงเรียนยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านสังคมและทางกายภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละคร ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหว ศิลปะ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และการพานักรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่สำคัญคือโรงรียน The American School of Bangkok (ASB) ให้ความสำคัญกับความป็นสากลและเทศกาลของทุก ๆ ชาติ โรงเรียนจึงจัดงานฉลองของนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น งานเทศกาลอาหารนานาชาติ งานวันตรุษจีนของชาวจีน และ งานเทศกาลดิวาลี หรือ เทศกาลแห่งแสงไฟของชาวอินเดีย เป็นต้น

 

ที่มา http://th.theasianparent.com/