รวมหลักสูตรอินเตอร์มหาวิทยาลัยยอดนิยม

booksมหาวิทยาลัยรัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.inter.chula.ac.th/inter/internationalstudents/InterProgramList.html

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://inter.tu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120718155424

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.suic.org/?lang=th

 

มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)

http://www.au.edu/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

http://www.buic.bu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

http://www.stamford.edu/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

http://ric.rsu.ac.th/

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

http://department.utcc.ac.th/intercollege/