สพฐ. เล็งออกประกาศบังคับ รร.นานาชาติ สอนประวัติศาสตร์

classroom

สพฐ. เล็งออกประกาศบังคับโรงเรียนนานาชาติทุกแห่ง สอนวิชาประวัติศาสตร์ คาดเริ่มบังคับใช้เทอม 2 ปี 2557

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ตามนโยบายของ คสช. ว่า ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ นายวินัย รอดจ่าย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดย สพฐ. ได้วางกรอบการดำเนินงานไว้ 3 เรื่อง คือ

1. แยกวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง เป็นวิชาเฉพาะต่างหาก เหมือนกับวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 วิชาคือ วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง มีชั่วโมงเรียนวิชาละ 1 คาบต่อสัปดาห์

2. ปรับปรุงเนื้อหา และทบทวนจุดเน้นให้ชัดเจน โดยยังคงสอนเรื่องยุคสมัย ประวัติความเป็นมา และประวัติการสร้างชาติเหมือนเดิม แต่จะเน้นในส่วนของประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทยให้มากขึ้น

3. จัดทำแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบเรียนหลักของประเทศเช่นเดียวกับแบบเรียนภาษาไทย พร้อมทั้งจัดทำคู่มือประกอบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ที่เน้นความรักความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ

นอกจากนี้ จะขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกประกาศให้โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติที่เดิมไม่เคยมีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้วย ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองจะเน้นสอนเรื่องของสิทธิหน้าที่ การเคารพสิทธิของผู้อื่น ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คอร์รัปชั่น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการประชุมในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ จะจัดให้มีการเสวนานักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ เพื่อนำตำรามาชำระ พร้อมจัดทำคู่มือการเรียนการสอน และวางโครงร่างให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ก่อนที่จะเร่งจัดพิมพ์ตำราเรียนภายในเดือนกันยายน และเร่งชี้แจงศึกษานิเทศก์ และอบรมครู เพื่อให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
http://www.dailynews.co.th