วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

International School of Engineering (ISE) Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

20131218110741

มี 4 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 50 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน 60 คน
 • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 60 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 50 คน

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  – TOEFL (Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
  (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  – IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  – CU-TEP (Chulalongkorn Univrtsity Test of English Proficiency)ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 (สำหรับผู้สมัครสอบ CU-TEP ก่อนปี พ.ศ. 2556) หรือ
  – CU-TEP (Chulalongkorn Univrtsity Test of English Proficiency) ไม่ต่ำกว่า 80 (สำหรับผู้สมัครสอบ CU-TEP ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นไป)
 3. มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – CU-AAT(Math Section)ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  – SAT I (Math)และ SAT II (Math Level 2) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
 4. มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ดังนี้
  – CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 800
  – SAT II (Physics and Chemistry) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600

โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2 3 และ 4 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

เกณฑ์การพิจารณา

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ร้อยละ 10
 2. คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20
 3. คะแนนวิชาทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30
 4. คะแนนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 40

ที่มา http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html