คะแนนเฉลี่ย TOEFL 2013

toefl

โทเฟล (TOEFL)

เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยจะทดสอบทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นผลสอบที่นักเรียนที่จะเรียนต่อต่างประเทศต้องสอบวัดความรู้ เพื่อนำเป็นคะแนนในการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก่อนไปเรียนต่อด้วย

คะแนนโทเฟลเฉลี่ยของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนปี 2013 เรียงจากมากไปน้อยเป็นดังนี้

  • สิงคโปร์ 98 คะแนน
  • มาเลเซีย 89 คะแนน
  • ฟิลิปปินส์ 89 คะแนน
  • อินโดนีเซีย 82 คะแนน
  • เมียนมาร์ 79 คะแนน
  • เวียดนาม 78 คะแนน
  • ไทย 76 คะแนน
  • กัมพูชา 69 คะแนน
  • ลาว 68 คะแนน
  • บรูไน – คะแนน

score-toefl-2013

ที่มา http://www.ets.org/s/toefl/pdf/94227_unlweb.pdf