อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ministry_of_education

อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551 ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ

* ปริญญาตรีปีที่ 1 ไม่นับรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ที่มา : http://www.moe.go.th/data_stat/