บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA)

The Bachelor of Business Administration or BBA International Program

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

644086_370434199700957_1943981015_n

 มี 2 สาขาวิชาดังนี้

    1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 แขนง

        1.1 แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ (The International Business Management)

        1.2 แขนงการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน (International Business and Financial Analysis and Investment)

    2. สาขาวิชาการบัญชี (The Accounting)

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  – TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  – IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  – CU-TEP and speaking ไม่ต่ำกว่า 110 หรือ
  – SAT I (Critical Reading)ไม่ต่ำกว่า 500 
 3. มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  – CU-AAT (Verbal Section และ Math Section) ไม่ต่ำกว่า 1100 หรือ 
  – SAT I (Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 1100

โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2 และ 3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

160 คน

****  สำหรับ early admission  ปี 2015  ต้องมีคะแนน SAT หรือ CU-AAT ไม่ต่ำกว่า 1300 คะแนนครับ  ****

ที่มา http://www.admissions.chula.ac.th/international-program.html , http://bba.acc.chula.ac.th/index.php/2014-06-27-06-06-17/admission-requirements