พิชิต CU-AAT : Improving Sentences

เป็นข้อสอบที่วัดทักษะ Grammar และ Style ในข้อสอบ  CU-AAT: Verbal โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก ลักษณะของข้อสอบจะคล้ายกับ Sentence Corrections ของ GMAT  


  หัวข้อ Grammar ที่ออกสอบบ่อยใน Part นี้ ทั้ง CU-AAT ได้แก่

 • Subject-Verb Agreement
 • Pronoun Reference
 • Prepositions and Articles
 • Verb Tenses and Voices
 • Parallelism
 • Idiomatic Usages

 


  เทคนิคการทำข้อสอบ Improving Sentences (SAT&CU-AAT)

 

1  

 1. พยายามหาจุดผิดทาง Grammar จากโจทย์ให้เจอ
 2. แยกความแตกต่างของ Choice ที่โจทย์ให้มาให้ชัดเจน
 3. หลังจากแยกความแตกต่างของ Choice แต่ละ Choice ได้แล้ว ใช้ Grammar ในการตัด Choice ที่ผิดออกไปโดยจะต้องคำนึงถึง Meaning on Context (ความหมาย) ในประโยคด้วย
 4. หลีกเลี่ยงการทำ Passive Voice โดยโจทย์ควรจะทำ Active Voice แทน
 5. หลักสำคัญในการทำ ข้อสอบชนิดนี้คือ สั้น กระชับ ถูกความหมาย และ ถูกต้องตามหลักGrammar

  Practice Tests (CU-AAT | GMAT)

  SATaat