GAT :: General Aptitude Test

GAT

ข้อสอบ GAT:: General Aptitude Test เปนการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยใหประสบความสำเร็จ แบงเปน

 • ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห  การเขียยนเชิงวิเคราะห  การคิดเชิงวิเคราะห  และการแก้ปญหา (ภาษาไทย)
   • GAT เชื่อมโยง คะแนนเต็ม 150 คะแนน
 • ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (English)
   • GAT ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

 


  สถาบัน inttutor เปิดสอนหลักสูตร GAT ทั้ง 2 ส่วน ครอบคลุมเนื้อหา 1.GAT เชื่อมโยง

 • ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์

2.GAT อังกฤษ

 • 1.Speaking 
  • Conversation แบบสั้น
  • Conversation แบบยาว
 • 2.Vocabulary
  • Meaning Recognition
  • Meaning in Context
 • 3.Reading 
  • อ่านป้ายประกาศ/ การ์ตูน/ โฆษณา/ รับสมัครงาน/ ใบปลิว/ รายงานสภาพอากาศ
  • บทความขนาดสั้น ปานกลาง และยาว   
 • 4.Structure and Writing
  • Error test (Error Identication)
  • Sentence Completion
  • Grammar

สอนสด โดยทีมพี่บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์สอน GAT ทั้ง 2 ส่วน มากกว่า 5 ปี มั่นใจได้ในรูปแบบการเรียนการสอน GAT ที่เข้าใจง่าย ไม่เน้นท่องจำ โดยพี่ๆผู้สอนจะสรุปเนื้อหาและหลักการทำข้อสอบ GAT รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้น้องๆสามารถเข้าถึงวิธีการแก้โจทย์ได้โดยง่าย 

 

หลักสูตร GAT ที่พี่ๆสอนนั้นจะมีการปูพื้นฐานให้น้องๆแม่นยำตั้งแต่พื้นฐานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ระหว่างการสอนจะมีการวัดผลทางพัฒนาการของน้องๆเป็นระยะ เพื่อดูแนวโน้มในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับน้องแต่ละคนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงคอยให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองและแนะนำแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยหรือเป้าหมายที่น้องๆต้องการได้ในที่สุด

 

ในส่วนของ GAT ภาษาอังกฤษ ถาบัน int tutor ยังเป็นสถาบันแห่งแรกและเพียงแห่งเดียว ที่มีการสอน การทำ Error Identification ด้วยโจทย์ ที่ครอบคลุม ถึง 10000 ข้อ จึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนของเรา มีแนวทางในการพิชิตโจทย์ Error Identification ด้วยความ ถูกต้อง แม่นยำ และครอบคลุมเนื้อหาในส่วนที่ข้อสอบออกบ่อย นอกจากนี้แล้ว นักเรียนยังจะได้ฝึกการทำข้อสอบ Reading Comprehension จากข้อสอบเก่าและโจทย์พิเศษที่ทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการอ่านให้ถึงขีดสุด

 

ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจาก int tutor จึงสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ได้มากกว่า 120 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 150 และมีคะแนนรวมทั้ง 2 ส่วน มากกว่า 250 คะแนนขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม 081-942-5282 / 02-129-3330  

4