TOEFL

ets_toefl_ibt

TOEFL คืออะไร

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในประเทศหลักสูตรนานาชาติ และในต่างประเทศ ข้อสอบ TOEFL ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษากว่า 4,500 แห่งทั่วโลกและได้เป็นต้นแบบให้กับข้อสอบอื่นรวมทั้งข้อสอบ CU-TEP, TU-GET, TOEFL MUIC รวมทั้งข้อสอบภาษาอังกฤษของ ก.พ.

การสอบ TOEFL จะประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 4 ทักษะ ได้แก่

  • การฟัง (Listening)
  • การอ่าน (Reading)
  • การเขียน (Writing)
  • การพูด (Speaking)

รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ (Vocab)

ลักษณะของข้อสอบ

  • เนื้อหาจะเป็นแบบ   Academic English
  • ทักษะด้านไวยากรณ์ Grammar และ คำศัพท์ Vocab จะแทรกอยู่ในการสอบ Section ต่างๆ
  • การเขียน essay มี 2 หัวข้อ ใช้เวลาทั้งสิ้น 50 นาที แบ่งเป็น 20 นาที สำหรับ essay แรก และ 30 นาที สำหรับ essay ที่สอง
  • เวลาสอบประมาณ ชั่วโมง

 

สถาบัน INT TUTOR  เปิดสอน TOEFL IBT และ TOEFL PBT โดยอาจารย์ที่จบ ป.โท จาก Cornell University  รับรองถึงคุณภาพ และ ความสำเร็จของนักเรียน ด้วยรูปแบบการสอน TOEFL ที่ประยุกต์ให้เข้ากับนักเรียนไทย ด้วย class สอนสด เรียนแบบ Private ตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 8 คน

อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนของเรามีความเข้าใจในตัวบทข้อสอบโดยการให้ฝึกทำโจทย์ TOEFL ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจไปทีละจุด พร้อมเทคนิคพิเศษในการพิชิตข้อสอบ TOEFL ให้ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ด้วยรูปแบบโจทย์และข้อสอบจริงกว่า 10,000 ข้อ

จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่เรียนTOEFL กับ INT TUTOR จะได้คะแนนมากกว่า 100 คะแนนขึ้นไป ในส่วนของ TOEFL IBT และ 600 คะแนน ขึ้นไปสำหรับ TOEFL PBT

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-942-5282