inttutorofficial

TOEFL คืออะไร TOEFL (Test of English as a Foreign Langu […]

ข้อสอบ GAT:: General Aptitude Test เปนการวัดศักยภาพในก […]

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี […]

โทเฟล (TOEFL) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที […]

สพฐ. เล็งออกประกาศบังคับโรงเรียนนานาชาติทุกแห่ง สอนวิชา […]

  เทคนิคและการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ ( Interview ) ก […]

ผลการสอบของทุกวิชา IGCSE แบ่งตามเกรดโดยคิดเป็น % จากผู้ […]

มหาวิทยาลัยรัฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.inter.c […]

โรงเรียนนานาชาติ 10 อันดับสูงสุดของไทย เราได้รวบรวมไว้โ […]

การเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทุกวันนี้การไปศึกษ […]