IGCSE Mathematics (0580, 0581)

IGCSE Mathematics (0580, 0581)

วิชา IGCSE Mathematics เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยของหลายๆสาขาวิชา เช่น Business, Economics, Architecture, Engineering และอื่นๆ นักเรียนส่วนใหญ่ที่ต้องการสอบ IGCSE เพื่อนำไปใช้ในการเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยจึงนิยมสอบ IGCSE Mathematics กันเป็นจำนวนมาก 

ข้อสอบ IGCSE Mathematics จะแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ Core และ Extended 

Core – เนื้อหาที่ต้องสอบจะน้อยกว่าแบบ Extended แต่เกรดสูงสุดจะอยู่ที่เกรด C เท่านั้น เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเกรดผ่านเกณฑ์พอดีๆเท่านั้น paper ที่ต้องสอบคือ paper 1 และ paper 3 

Extended – เกรดที่ได้จะมีตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F และ G เหมาะกับน้องๆที่ต้องการใช้เกรดในการสอบเข้ามหาลัยที่ต้องการเกรดสูงๆ โดยสามารถนำเกรด ไปแปลงเป็น GPA ได้ดังนี้ เกรด A*, A = 4, เกรด B = 3, เกรด C = 2 (ถ้าสอบได้ต่ำกว่า C จะไม่สามารถนำไปเทียบวุฒิได้)

หมายเหตุ ถ้าเกรดออกมาเป็น Q หมายถึง (result pending), X หมายถึง (no results) and Y หมายถึง (to be issued)

รายละเอียดการสอบ

Paper 1 และ Paper 2 – ใช้เวลาสอบ 1ชม. 30นาที คำตอบส่วนใหญ่จะเป็นเติมคำไม่ต้องแสดงวิธีทำ คะแนนเต็ม 70 คะแนน

Paper 3 และ Paper 4 – ใช้เวลาสอบ 2ชม. 30นาที คำตอบส่วนใหญ่ต้องแสดงวิธีทำและเขียนขั้นตอนการคำนวนอย่างละเอียด คะแนนเต็ม 130 คะแนน

หัวข้อที่ออกสอบ

1. Number

2. Algebra and graphs

3. Geometry

4. Mensuration

5. Co-ordinate geometry

6. Trigonometry

7. Matrices and transformations

8. Probability

9. Statistics

การเรียนการสอนของสถาบัน int

ที่สถาบัน int เราจะเน้นสอนให้น้องๆ เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้เป็น และเน้นสอนการคิดวิเคราะห์ให้เข้าใจโจทย์และรู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรและต้องเริ่มต้นยังไงในการทำโจทย์ข้อนั้นๆ น้องๆที่เรียนจะได้ฝึกฝนตัวเองให้สามารถคิดเองเป็นไม่ใช้แค่จำได้แต่เข้าใจอย่างแท้จริง น้องๆที่เรียนกับเราจึงสามารถนำความรู้ที่มีไปใช้ต่อได้ในการเรียนระดับสูงขึ้น เช่น AS-level, A2-level, IB, หรือแม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัย

LINE ID:: MAIKHEM