วิทยาศาสตร์ (ป.4-ม.3)

 

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา(ป.4-6)

คอร์สนี้จะมีตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ ป. 4-6 ซึ่งน้องๆสามารถเลือกเรื่องที่จะเรียนให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียนของน้องๆได้ เพื่อเป็นการเพิ่มเกรดในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อเรียนล่วงหน้า หรือเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 โดยเนื้อหาจะมีหัวข้อตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน แต่รายละเอียดของเนื้อหาผู้สอนจะเพิ่ม รายละเอียดที่ advance ขึ้น และแบบฝึกหัด ทั้งท้ายบทและเป็นแนวข้อสอบจริงเพื่อสอบเข้า ม. 1

ป.4

บทที่ 1. ระบบสุริยะและพลังงานแสง

– ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

– การเคลื่อนที่ของแสดงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น

– การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง

– การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

บทที่ 2 หินและการเปลี่ยนแปลง

– หินในท้องถิ่นของเรา

– กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน

– การเกิดดินและสมบัติของดิน

ป. 5

บทที่ 1. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

– สิ่งมีชีวิตสืบพันธ์เพื่อการดำรงพันธ์

– การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

– การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์

– พฤติกรรมสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

– ความหลากหลายของพืชและสัตว์

บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ

– วัสดุในชีวิตประจำวัน

– สมบัติของวัสดุ

– สมบัติของสารในสถานะต่างๆ

ป. 6

บทที่ 1. ร่างกายมนุษย์

– ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

– ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย

– การเจริญเติบโตของร่างกาย

บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์

– สัตว์มีกระดูกสันหลัง

– สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 

วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)

คอร์สนี้ จะมีเนื้อหาตั้งแต่ ม. 1-3 น้องๆสามารถเลือกเรียนเนื้อหาให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียนได้ ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจเลือกเรื่องที่มาสอนในเทอม 1 และเทอม 2 แตกต่างกันไป คอร์สนี้จะมุ่งเน้น เพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อเรียนล่วงหน้า หรือเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเนื้อหาจะค่อนข้าง advance เพื่อให้น้องๆสามารถทำข้อสอบในห้องเรียน และเตรียมความพร้อมเข้า ม.4 ได้ง่ายขึ้น

ม.1

บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช

– หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

– ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

– การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส

– การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

– การสังเคราะห์ด้วยแสง

– เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน

– ความหมายและสมบัติของสาร

– ประเภทของสารและการจำแนกประเภท

– การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว

– การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 สารละลาย

– ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย

– ความเข้มข้นของสารละลาย

– สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย

– สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

– ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

ม.2

บทที่ 1 ชีวิตสัตว์

– โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ

– การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์

– การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์

– เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์

บทที่ 2 ร่างกายของเรา

– ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา

– ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา

– อาหารและสารอาหาร

– ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา

บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ

– ความหมายของธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ

– อะตอมและโมเลกุลของสาร

– ความหมายของสารประกอบ

– ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ม.3

 บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

– ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

– การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร

– ปัญหาสิ่งแวดล้อม

– การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บทที่ 2 ระบบนิเวศ

– สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่

– ประเภทของระบบนิเวศ

– ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

– การถ่ายทอดพลังงาน

บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

– กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

– โครโมโซมและสารพันธุกรรม

– ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น

– ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม 02-129-3330 ,085-558-8115, 098-252-2253