ป้ายกำกับ: เทคนิคพิชิต GAT (Error Identification)

ข้อสอบ GAT:: General Aptitude Test เปนการวัดศักยภาพในก […]

ข้อสอบประเภท Error identification หรือ Error recognitio […]