ป้ายกำกับ: เรียนต่อ

A-level เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ของประเทศอังกฤษ ที่คล้ […]

  1. เข้าใจเรื่องที่เรียนในแบบของตัวเอง อย่าเรียนแ […]

อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา […]

OECD แถลงข้อมูล % ของประชากรที่อายุระหว่าง 25 ถึง 64 ที […]

ประเทศที่มีประชากรพูดภาษาอังกฤษทั้ง native speakers และ […]

18 อันดับเมืองแห่งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเรียงลำ […]

โทเฟล (TOEFL) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที […]

เทคนิดดีๆในการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Writing ให้ได้คะ […]

ผลสำรวจจากเมืองผู้ดี 10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างราย […]

วิธีการสมัครสอบ SAT แบบ Reasoning Test สำหรับเข้ามหาวิท […]