ป้ายกำกับ: GAT

ข้อสอบ GAT:: General Aptitude Test เปนการวัดศักยภาพในก […]

ข้อสอบประเภท Error identification หรือ Error recognitio […]