ติวเข้ม TOEIC

เรียนแบบตัวต่อตัวรับรองผลขั้นต่ำ 750 คะแนนขึ้นไป

*สอบไม่ถึง 750 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 30ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


ตารางเรียนคอร์สสด TOEIC 750+ (จำกัด 8 ที่นั่ง/คอร์ส)

TOEIC 750+

course

day

time

hrs.

1.TOEIC เร่งรัด
( 1 สัปดาห์เรียนทุกวัน )

จันทร์ – ศุกร์
(4 ชม./วัน)
(เริ่มทุกๆต้นสัปดาห์)

12.00-16.00

20 ชม.

2.TOEIC INTENSIVE
( 1 เดือน )

ทุกวันพุธ&ศุกร์
(เริ่มทุกๆสัปดาห์แรกของเดือน)

18.00-21.00
(ครั้งละ3ชม.และวันสุดท้าย2ชม.)

20 ชม.

3.TOEIC INTENSIVE
( 1 เดือน )
วันเสาร์
(เริ่มทุกๆสัปดาห์แรกของเดือน)

12.00-17.00

20 ชม.

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-129-3330 / 098-252-2253 / 085-558-8115

LINE ID:: @inttutor


เรียนแบบตัวต่อตัว 60 ชั่วโมง รับรองผลขั้นต่ำ 750 คะแนนขึ้นไป

*สอบไม่ถึง 750 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 30ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

ด้วยหลักสูตร TOEIC ของ INT TUTOR มีการสอดแทรกเทคนิคและกลยุทธ์พิชิตการสอบ TOEIC พร้อมด้วย การวิเคราะห์ข้อสอบ เจาะลึกทุกกลลวง เผยทุกเทคนิควิธีฝึกโจทย์และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมเทคนิคบริหารเวลา จึงมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนสามารถพิชิตคะแนน TOEIC 750 + ขึ้นไป

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


 

TOEIC หรือ Test of English for International Communication  คือการทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้นจนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา โดย TOEIC ที่นิยมใช้กันมีชื่อเรียกว่า “Redesigned TOEIC Listening & Reading Test”  TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐบาล และเอกชน  เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน การเงิน การโรงแรมและบริษัทต่างชาติ

คะแนน TOEIC ถูกนำไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน ทั้งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน หรือใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน หรือใช้เพื่อวัดระดับในการคัดเลือกบุคคลากรเข้าอบรม ดูสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง

ลักษณะข้อสอบ TOEIC วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 2 ส่วน คือ แบบทดสอบการฟัง (Listening skills) และการอ่าน (Reading skills) รูปแบบข้อสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 200 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม คะแนนเต็ม 990 คะแนน

ส่วนที่ 1 Listening

เป็นแบบเลือกตอบ 100 ข้อ โดยผู้สอบจะได้ยินคำถามแต่ละข้อเพียงครั้งเดียว แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

 • Part ที่ 1 รูปภาพ (Picture Items) ผู้สอบจะได้ยินประโยคสั้น ๆ 4 ประโยค โดยผู้สอบจะต้องดูรูปและเลือกประโยคที่ถูกต้องตรงกับรูปที่ได้ยิน
 • Part ที่ 2 คำถาม (Question-Response) ผู้สอบจะได้ฟังคำถาม และคำตอบ 3 คำตอบ และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 • Part ที่ 3 บทสนทนา (Short Conversations) ผู้สอบจะได้ยินบทสนทนาสั้น ๆ ระหว่างคน 2 คน โดยในแบบทดสอบจะมีคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น ๆ แล้วมีคำตอบ 4 คำตอบเขียนอยู่ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ตรงกับคำถามนั้น ๆ
 • Part ที่ 4 บทพูด (Short Talks) ผู้สอบจะได้ยินบทพูด เช่นคำประกาศต่าง ๆ และโฆษณา จะมีคำถาม 2-4 คำถามเกี่ยวกับบทพูดนั้นพร้อมคำตอบ 4 คำตอบในแต่ละข้อ ผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องกับคำถามนั้น ๆ

NEW TOEIC 2016

 • Part 1 และ Part 2 เนื้อหายังเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่จำนวนข้อที่ลดลง
 • Part 3 Conversations เปลี่ยนจากเดิมมี 30 ข้อ 10 บทสนทนา บทสนทนาละ 3 ข้อ มี 2 คนคุยกัน แบบใหม่เพิ่มเป็น 39 ข้อ 13 บทสนทนา บทสนทนาละ 3 ข้อ
 • Part 4 Talks แบบใหม่ยังมี 30 ข้อเหมือนเดิม และจะคล้ายๆ Part 3 คือบางข้อก็จะมีภาพมาให้ดู

ส่วนที่ 2 Reading Comprehension

วัดความสามารถทางด้านการอ่าน 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 75 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

 • Part ที่ 1 ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentences) ผู้สอบจะได้อ่านประโยคที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีข้อให้เลือก 4 ข้อ ผู้สอบจะเลือกคำหรือวลีที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคนั้น ให้สมบูรณถูกต้อง
 • Part ที่ 2 เติมคำลงในบทความ (Text Completion) มีบทความ จดหมาย และคำประกาศต่างๆ ผู้สอบจะต้องเติมคำให้สมบรูณ์ ซึ่งข้อสอบอาจจะถามในเรื่องของgrammar หรือคำศัพท์ต่างๆ
 • Part ที่ 3 ข้อความ (Reading Passages) จะมีบทความหลายหัวข้อให้อ่าน เช่น โฆษณา ประกาศ หนังสือ จดหมาย หรือตารางเวลา แล้วมีคำถามที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2-4 คำถาม

NEW TOEIC 2016

 • Part 5 Incomplete Sentences ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม แต่ลดจำนวนข้อลง
 • Part 6 Text Completion  แบบใหม่เพิ่มเป็น 16 ข้อ
 • Part 7 Reading Comprehension เปลี่ยนจากเดิมเป็น single passage 29 ข้อ และ Multiple passage 25 ข้อ คือมีมากกว่า 2 passage และคำถามก็เปลี่ยนใหม่
  • 1. Single passage แบบเดิม
   2. Single passage แบบใหม่ คือเป็นแบบ 2 คน หรือมากกว่ากำลัง chat คุยกัน
   3. Single passage แบบยิงคำถามยาก คือ ใน passage จะมีจุดที่เว้นว่างเอาไว้  [1], [2], [3] และ [4] แล้วคำถามก็จะมีประโยคมาให้ ว่ามันควรอยู่ตรงจุดไหน
   4. แบบ Multi passage คือมีมากกว่า 2 บทความ

ผลการสอบ TOEIC

TOEIC Score Report จะระบุชื่อผู้สอบ วันที่สอบ รหัสประจำตัว หน่วยงาน วันเดือนปีเกิด คะแนน Listening คะแนน Reading และคะแนนรวม หรือ Total Score คะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและการอ่าน 5-495 คะแนน  ผลการสอบสามารถรับได้หลังจากสอบแล้ว 1 วันทำการ สำหรับเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นสามารถรับได้ 3 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก และยังสามารถนำไปใช้ได้ทั่วทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร